Israeli Currency

סיוע בקבלת אשראי חוץ בנקאי

מצוקת האשראי הקיימת כיום למגוון רחב של עסקים הובילה ליצירת חלופות אשראי אטרקטיביות למגוון רחב של עסקים. אשראי זה ניתן הן באמצעות הלוואות בערבות המדינה והן על ידי עמותות אשר שמו להן למטרה, לסייע לציבור העוסקים במדינת ישראל.

אשראי זה מסופק על ידי הגורמים השונים במטרה לסייע במספר היבטים אשר בינהם ניתן למנות:

 

 • בעיות תזרימיות.

 • מימון לשם הרחבת פעילות העסק.

 • מימון לצורך הקמת עסק חדש.
   

לשם הגשת הבקשות לקרנות השונות יש לעמוד במספר קריטריונים וכן במספר תנאי סף אשר בלעדיהם לא ניתן להגיש את הבקשה.

בנוסף, על המבקש לצרף מספר מסמכים ואסמכאתאות לצורך הכנת תיק בקשה מסודר. להלן פירוט החלופות הקיימות להגשת בקשת סיוע:

 

הקרן בערבות המדינה

באפריל 2012 הוקמה הקרן החדשה בערבות המדינה. קרן זו מאפשרת קבלת הלוואות בתנאי מימון נוחים ממספר בנקים מובילים במשק.

לקרן זו קיימים מספר מסלולים כדלקמן:

 

מסלול עסקים בהקמה

מסלול זה מיועד  לעסקים כדלקמן:

 • עסק אשר טרם החל את פעילותו.

 • עוסק פטור אשר מתכנן השקעה נרחבת שתעביר אותו למעמד של עוסק מורשה או לחילופין חברה בע"מ.

 • עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי.

 • עסק אשר פעל ממקום מגוריו של העסוק ומתכנן את הוצאת פעילות העסק למקום יעודי ובלבד שמחזור פעילותו אינו עולה על 500,000 ש"ח מיום הקמתו.

 

להלן פירוט התנאים למסלול הלוואה זה:

 • גובה ההלוואה הינו עד 500 אלף ש"ח.

 • תקופת ההלוואה הינה עד 5 שנים, מתוכם ניתן לקבל גרייס של חצי שנה.

 • ריבית - על פי שיקול המערכת הבנקאית ועל פי התנאים המקובלים בה להלוואות מסוג זה.

 • ביטחונות - גובה הביטחונות הנדרש הינו עד 25% מגובה ההלוואה או לחילופין ערב נוסף עד לגובה של 40% מההלוואה, וכן לשיקול דעת הקרן.
   

דרישות סף:

 • השקעת הון עצמי בגובה של 20% מגובה ההשקעה המבוקשת.

 • לעסק אין חובות לרשויות המס אשר טרם הוסדרו.

 • חשבונותיהם של בעלי העסק ו/או בעלי המניות אינו מוגבל.

 • אין בנק אשר נוקט כלפי העסק בהליך משפטי.

 • העסק אינו מצוי בהליך חדלות פרעון מסוג כזה או אחר.

 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום על ידי המערכת הבנקאית.

 • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי או הקרן ליצואנים.

 • ביטחונות - גובה הביטחונות הנדרש הינו עד 25% מגובה ההלוואה.

 

מסלול השקעות

מסלול זה מיועד לפיתוח עסקים קיימים, כלומר עשיית שימוש בכספי ההלוואה לצורך ביצוע הרחבה של פעילות העסק והשקעה בציוד ומיכון.

 

להלן פירוט התנאים למסלול הלוואה זה:

 • סכום ההלוואה המקסימלי הינו 500,000 ש"ח בעבור עסקים עם מחזור פעילות עד לגובה של 6.25 מליון ש"ח. או עד 8% מהמחזור לעסקים עם מחזור פעילות שבין 6.25 - 100 מליון ש"ח.

 • תקופת ההלוואה הינה עד 5 שנים, מתוכם ניתן לקבל גרייס של חצי שנה.

 • ריבית - על פי שיקול המערכת הבנקאית ועל פי התנאים המקובלים בה להלוואות מסוג זה.

 

דרישות סף:

 • מחזור הכנסות העסק אינו עולה על 100 מיליון ש"ח בשנה.

 • השקעת הון עצמי בגובה של 20% מגובה ההשקעה המבוקשת.

 • לעסק אין חובות לרשויות המס אשר טרם הוסדרו.

 • חשבונותיהם של בעלי העסק ו/או בעלי המניות אינו מוגבל.

 • אין בנק אשר נוקט כלפי העסק בהליך משפטי.

 • העסק אינו מצוי בהליך חדלות פרעון מסוג כזה או אחר.

 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום על ידי המערכת הבנקאית.

 • עסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי או הקרן ליצואנים.

 

מסלול מהיר

הלוואה עד 100 אלף ₪ - מסלול זה משמש לצורך השקעה, הון חוזר או הקמת עסק.

מסלול זה כשמו כן הוא, מהיר ונועד לסייע לעסקים באופן מזורז ביחס להלוואות אשר הוצגו לעיל.

 

להלן פירוט התנאים למסלול הלוואה זה:

 • גובה ההלוואה הינו עד 100,000 ש"ח.

 • תקופת ההלוואה הינה עד 5 שנים, מתוכם ניתן לקבל גרייס של חצי שנה.

 • ריבית - על פי שיקול המערכת הבנקאית ועל פי התנאים המקובלים בה להלוואות מסוג זה.

 

דרישות סף:

 • מחזור הכנסות העסק אינו עולה על 3 מיליון ש"ח בשנה.

 • השקעת הון עצמי בגובה של 20% מגובה ההשקעה המבוקשת.

 • לעסק אין חובות לרשויות המס אשר טרם הוסדרו.

 • חשבונותיהם של בעלי העסק ו/או בעלי המניות אינו מוגבל.

 • אין בנק אשר נוקט כלפי העסק בהליך משפטי.

 • העסק אינו מצוי בהליך חדלות פרעון מסוג כזה או אחר.

 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום על ידי המערכת הבנקאית.

 • עסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי או הקרן ליצואנים.

 • ביטחונות - עד 25% מגובה ההלוואה בכפוף לשיקול הבנק וועדת השקעות.

 

כחלק מהשרות בקבלת הלוואות אלו מספק משרדנו בחינה אובייקטיבית של כושר פרעון ההלוואה. במטרה לצמצם את הסיכון ולבחון את אופן הפרעון המיטבי.

נבקש להדגיש כי מחוייבותנו ללקוח הינה מוחלטת ועל כן ייתכן ונמליץ שלא לעשות שימוש בהלוואות כאלו ו/או אחרות במידה והנתונים אשר יעלו מבדיקתנו יציגו כי אין ביכולת העסק לפרוע את ההלוואות האמורות.