happy-family-silhouette-sunset.jpg

ניהול כלכלת המשפחה

בשנים האחרונות חלה תפנית במצב משקי הבית במדינת ישראל.

תפנית זו נובעת ממספר רב של גורמים, אשר ברובם חיצוניים לתא המשפחתי.אי לכך יכולתנו לשלוט בגורמים אלו הינה נמוכה באופן יחסי.

 

כחלק משרותי הייעוץ המסופקים על ידי משרדנו אנו מסייעים למשפחות בתחומים הבאים :

 

  • ניהול דוחות רווח והפסד חודשיים- מטרתם של דוחות אלו הינה ריכוז כלל ההוצאות והכנסות משק הבית בכל נקודת חתך.

 

  • ניהול תזרים מזומנים - ניהול נכון של כספי משק הבית הינו אבן בסיס לכל המשך התנהלות התא המשפחתי. אנו נסייע בתכנון הוצאות כבדות משקל כגון משכנתא וכן בחינת אופן החיסכון האופטימלי.

 

  • בחינת כושר החזר - כחלק מאורך החיים המורכב במדינת ישראל משקי בית רבים נעזרים בלקיחת הלוואות הן מגורמים בנקאיים והן מגורמים חוץ בנקאיים. אנו נסייע לבחון את יכולת ההחזר על מנת לוודא כי לקיחת ההלוואה אינה פוגעת ביכולת הכלכלית של התא המשפחתי. נציין כי בחינת כושר ההחזר של התא המשפחתי הינה חשובה ביותר בכל הקשור לתכנון לקיחת משכנתא

 

  • תכנון תקציבי ארוך טווח - תכנון זה מיועד לשם סיוע להגשמת תכניות המצריכות משאבים כלכליים. תכניות אלו יכולות להיות במגוון רחב של תחומים כגון:

  • חסכון לרכישת השכלה גבוהה לילדים.

  • סיוע ברכישת דירה לילדים.

  • תכנון תזרימי ומעקב אחר פרעון הלוואות.

 

 על אף העלות הכרוכה בהליך ייעוץ מהסוג הנ"ל, החיסכון העתידי הצפוי כתוצאה משימוש בשרות זה עתיד לסייע רבות לתא המשפחתי ובכך להשיב את ההוצאה. משרדנו משלב ניסיון רב בעולם חדלות הפרעון והייעוץ הכלכלי למשפחות, שילוב וניסיון זה הם שמאפשרים לנו לתת את השרות הטוב והמקצועי ביותר.