businesspeople-working-finance-accounting-analyze-financi.jpg

שירותים מיוחדים

 

מתוקף היותנו משרד חדשני אשר חרט על דגלו מתן שרות בעלי ערך מוסף ללקוח, אנו מספקים שרותי ייעוץ מגוונים בעלי היבט פיננסי.

במסגרת שרותי הבקרה הפיננסים, מספק משרדנו בקרה בהיבט הפיננסי עסקי בקשת תחומים רחבה כדלקמן:

 

  • בקרה ומעקב אחר תזרים מזומנים

 

  • בקרה אחר כושר פרעון תשלומי אגרות חוב

 

  • בקרה אחר יכולת פרעון הלוואות

 

  • בקרה אחר אמידה באמות מידה פיננסיות

 

  • סיוע לעמותות בבקרת עמידה בהוראות ניהול תקין

 

  • ייעוץ למכרזים – במסגרת שרות זה, משרדנו מספק בחינה של עלויות המכרז בטרם הגשת הצעת המחיר. ריכוז כלל העלויות וסיוע בהכנת אמדן, מדויק ככל האפשר, יסייע רבות הן בהיבט התמחיר והן בהיבט כדאיות המכרז.

 

מניסיוננו, חוסר מודעות לעלותו הכוללת של המכרז עשויה לגרום לקשיים תזרימיים מהותיים, עד כדי הגעת החברה למצב של חדלות פרעון.