business-man-financial-inspector-secretary-making-report-calculating-checking-balance-inte

הכנת תכנית עסקית

תכנית עסקית מהווה את  מפת הדרכים לפעילות העסק, "מפה" זו נדרש להציג בפני משקיעים פוטנציאלים, בנקים וכו'.

תכנית עסקית טובה הינה תכנית המתייחסת למכלול ההיבטים של העסק ולא רק להיבטים הטרוויאלים כגון הגדלת מכירות והקטנת הוצאות.

 

במסגרת השרות יסייע משרדנו בהיבט הכלכלי / פיננסי במטרה לבחון את כושרו העסקי של המיזם. היבטים אלו עשויים להיות כדלקמן:

  • בחינת תזרים מזומנים צפוי.

  • בחינת עמידה בתקציב מוגדר בהתבסס ובכפוף לתזרים המזומנים הצפוי.

  • .בחינת נקודות איזון לפעילות העסק.

  • בחינת חלופות מימון וכושר פרעון

 

במידת הצורך ועל פי דרישות הלקוח ניתן לבצע בחינות נוספות של היבטים כלכליים/פיננסים.

 

הכנת תכנית עסקית אשר בוחנת את מכלול הנתונים והאמדנים מסייעת רבות להקטנת חוסר הוודאות הקיים במיזם וכפועל יוצא מכך מגדילה את סיכויי שרידותו. במסגרת השרות משרדנו עורך דו"ח המפרט את אופן המודל העסקי, סבירותו, וכן גרפים ותרשימים המקלים הן על היזמים והן על המשקיעים הפוטנציאלים בהבהרת המסר וההיתכנות הכלכלית אשר מאחורי המיזם.