businessman-pointing-arrow-graph-corporate-future-growth-plan-increase-percentage (1).jpg

עצמאיים

השרותים הניתנים במשרדנו לעצמאיים:

 

 • ראיית חשבון - הכנת דוח שנתי מדוייק ואמין תוך בחינת חלופות המס המיטביות ללקוח ובמסגרת הנחיות רשות המיסים.
   

 • הנהלת חשבונות - המבוצעת באופן מדויק ומקצועי ביותר.התנהלות זו מבטיחה ביצוע תשלומים מדוייק לרשויות המס השונות ומניעת קנסות ועיצומים. שרות זה ניתן הן בשיטה החד צידית והן בשיטה הכפולה, בהתאם לאופיו של העסק ולהוראות ניהול ספרים.
   

 • חשבות שכר - הפקת תלושי שכר, ביצוע תחשיב תשלום לרשויות המס ולקופות הגמל וכן הכנת דוח פיצול בגין נלוות לשכר.
   

 • ליווי עסקי שוטף - מידי חודש, משרדנו יספק דוחות ניהוליים לבעלי העסק על מנת לאפשר מעקב רציף וקבוע  אודות תוצאות העסק ומצבו.
  שרות זה מקל על זיהויים של ליקויים בהתנהלות הכלכלית וכפועל יוצא מאפשר את תיקונם במועד המוקדם ביותר.