קרן הגליל

קרן הגליל הוקמה במטרה לסייע ופתח את פעילותם העסקית של תושבי הגליל.פעילות הינה לסייע לעסקים קיימים או חדשים בהתחלת פעילות עסקית או הרחבת פעילות עסקית קיימת. מטרתה העיקרית של הקרן הינה שיפור מצבם התעסוקתי והכלכלי של תושבי הגליל.

 

להלן פירוט התנאים לקבלת הלוואה מהקרן:

  • השימוש בכספי הקרן יסייע בהוספת מקומות עבודה לתושבי הגליל.

  • במידה והעדר מתן ההלוואה לעסק תגרע מקומות עבודה קיימים, ייחשב הדבר כאילו התווספו מקומות עבודה.

  • הלווה מיצא את יכולתו לקבל הלוואות מהמערכת הבנקאית.

  • הלווה סיים להשיב הלוואה קודמת לקרן או ל-"האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית".

  • על הלווה חל איסור להיות בעל חשבון בנק מוגבל על פי הנחיות בנק ישראל כמו כן, חל איסור כי יפתחו כנגד הלווה תיקי הוצאה לפועל בשנתיים האחרונות אשר קדמו לבקשה.

  • תקופת ההחזר המקסימלי הינה עד 48 חודשים, הקרן אינה מאפשרת גרייס.

  • סכום ההלוואה המינימלי הינו 100,000 ש"ח.

 

בנוסף להגשת הטפסים היעודיים בעת בקשת ההלוואה, על הלווה להגיש תכנית עסקית המכילה נתוני אובליגו, דוחות רווח והפסד, תזרים מזומנים ועוד. 

 

משרדנו ערוך לסייע בעת הכנת הבקשה לרבות  לרבות הכנת התכנית העסקית. בנוסף משרדנו יבחן את כושר הפרעון וזאת על מנת לצמצם ככל הניתן את האפשרות כי הלווה לא יעמוד בתנאי ההלוואה.