business-man-analysing-market-report-with-business-analytics-dashboard-virtual-screen.jpg

CFO ניהול כספים במיקור חוץ

ניהול כספים תקין ואיכותי הינו אחד מהתנאים הבסיסיים להצלחתו של עסק.

יחד עם זאת, לא כל יישות עסקית נדרשת למחלקת חשבות במשרה מלאה ועל כן הקמנו את שרותי החשבות במיקור חוץ.

במסגרת השרות תבוצע התאמה בין היקף פעילות העסק ולבין היקף השרותים הנדרשים. חשוב לציין כי הנהלת חשבונות איכותית אינה חלופה מספיקה בהיבט החשבות שכן היא מהווה תיעוד של פעולות עבר.

 

משרדנו מספק את השרותים הבאים:

 

  • ניהול, מעקב ובקרה אחר תזרים מזומנים.

 

  • הכנה ובקרה אחר תקציב פעילות.

 

  • הכנת דוחות מצב המפרטים את הנתונים המאזניים של החברה וכן נתוני הרווח והפסד.

 

  • בחינת אמות מידה פיננסיות באופן שוטף.

 

  • הכנת דוחות גבייה מלקוחות לשימוש מחלקת הגבייה.

 

  • בקרה אחר שכר עובדים.

 

  • בחינת כושר החזר הלוואות.

 

משרדנו צבר ידע וניסיון רב בהקמה ותפעול של מערכי חשבות מורכבים  הכוללים מעקב אחר הליכי גבייה תשלומי שכר, תשלום לספקים על פי הנחיות ההנהלה והתקציב ועוד. שרותינו המקצועיים והניסיון הרב אשר בידנו מביאים ערך מוסף ללקוח הן בהיבט הפיננסי והן בהיבט הנוחות התפעולית.